Obchodní podmínky

Tyto Podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednateli kurzů. Podmínky se mohou bez předchozího upozornění změnit. Nejnovější verze Podmínek je vystavena na webu www.kurzybezhranic.cz. Poslední aktualizace podmínek proběhla dne 17. 2. 2021.

1. Poskytovatel a předmět plnění

Poskytovatelem plnění je fyzická osoba Martin Staviař, IČ: 73741710, Karla Čapka 856, 75301 Hranice – Hranice I-Město, zapsán v Živnostenském rejstříku pod č. j. OŽÚ/23149/11, vydal Městský úřad Hranice.

Předmětem plnění je poskytování jazykových kurzů pro veřejnost vyhlášených Poskytovatelem pro dané období na základě podmínek popsaných u jednotlivé nabídky kurzu.

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká na základě objednávky. Objednávka může vzniknout na základě zakoupení kurzu nabízeného na adrese www.kurzybezhranic.cz, telefonicky na čísle 604 422 770 nebo prostřednictvím e-mailu (kontaktní adresa: info@kurzybezhranic.cz).

3. Platba a cena

  • a) Cena kurzu je určena na základě nabídky na adrese www.kurzybezhranic.cz nebo na základě individuální dohody. Částka je splatná před zahájením kurzu na účet Poskytovatele v termínu stanoveném na faktuře, pokud se Objednatel s Poskytovatelem předem nedohodnou jinak.
  • b) Účet Poskytovatele – viz platební údaje na faktuře.
  • c) Je nutné uvést variabilní symbol, který obdržíte od Poskytovatele.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele

Poskytovatel může odstoupit od smlouvy za následujících podmínek:

  • a) neuhrazení ceny kurzu Objednatelem,
  • b) naplnění maximální kapacity kurzu,
  • c) nenaplnění minimální kapacity kurzu.

Ve všech případech odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele má Objednatel nárok na vrácení uhrazené ceny kurzu v její plné výši.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele

Plnění je zahájeno odsouhlasením cenové nabídky kurzu Objednatelem (vznikem smlouvy).

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailu v následujících případech:

  • a) odstoupení od smlouvy před zahájením výuky (bude účtován storno poplatek ve výši 20 % ze zaplacené ceny kurzu),
  • b) odstoupení od smlouvy do druhého týdne od zahájení výuky (bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z dohodnuté ceny kurzu),
  • c) odstoupení od smlouvy po druhém týdnu od zahájení výuky včetně (bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z dohodnuté ceny kurzu).

Do uplynutí lhůty pro zaplacení kurzů má Objednatel právo od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou (nebo prostřednictvím e-mailu).

6. Reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Musí obsahovat seznam a charakter jednotlivých vad. Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, má Objednatel nárok na slevu z výuky.

Nároky plynoucí z nedostatečné kvality výuky je Objednatel povinen uplatnit neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů po uskutečnění prvních 3 výukových hodin.

7. Ochrana osobních údajů

Objednatel souhlasí s využitím osobních údajů poskytnutých při vytvoření smlouvy výlučně za účelem poskytování předmětu plnění smlouvy v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas je udílen na dobu neurčitou, nebo dobu povolenou zákonem.

Objednateli náleží práva udělená na základě § 21 zákona č. 101/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

Poskytovatel se zavazuje, že vynaloží přiměřené úsilí k zachování důvěrnosti osobních údajů a neposkytne tyto údaje třetím stranám.